รัฐมนตรีอุดมศึกษาฯ แจงเหตุแต่งตั้งอธิการบดี 12 มหาวิทยาลัยล่าช้า เพราะต้องตรวจสอบรัดกุมทุกขั้นตอน ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


วันนี้ (11 กันยายน) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชี้แจงถึงกรณีที่ วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัย 12 แห่งยังไม่สามารถแต่งตั้งอธิการบดีได้ เนื่องจากมีปัญหาทั้งการฟ้องร้องและการเมืองภายใน และอยากให้ตนเข้าไปตรวจสอบนั้น ขอชี้แจงว่า รัฐบาลโดยกระทรวง อว. ได้ให้ความสำคัญกับระบบธรรมาภิบาลด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีพระราชบัญญัติของตนเอง มีขั้นตอนและกระบวนการสรรหาอธิการบดี นายกฯ และกรรมการสภาฯ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่กระทรวง อว. ทำหน้าที่กลั่นกรอง ก่อนนำเสนอโปรดเกล้าฯ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีแนวทางในการเสนอโปรดเกล้าฯ อย่างรอบคอบและรัดกุม

 

ศุภมาสกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในการดำเนินงานสรรหา ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งในแง่ขั้นตอน วิธีการสรรหา และคุณสมบัติของบุคคล ทำให้เกิดความล่าช้า เมื่อมีการนำเสนอมาที่กระทรวง อว. แล้วก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างรอบคอบ ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ตลอดจนหลายกรณีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกซึ่งต้องเสร็จสิ้นก่อน กระทรวง อว. จึงจะดำเนินการต่อไปได้

 

“กรณีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นั้น ปัจจุบันการดำเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนภายในของสภามหาวิทยาลัย โดย รมว.อว. ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยให้เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วแล้ว พร้อมจะดูแลบริหารจัดการให้มีระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวดต่อไป” ศุภมาสกล่าว

The post รัฐมนตรีอุดมศึกษาฯ แจงเหตุแต่งตั้งอธิการบดี 12 มหาวิทยาลัยล่าช้า เพราะต้องตรวจสอบรัดกุมทุกขั้นตอน ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment