ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี แต่งตั้งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรี


ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี แต่งตั้งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรี

นายประเสริฐ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรค จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย ปี 2544, 2548, 2550, 2554, 2562 ในระบบแบบแบ่งเขตของจังหวัดนครราชสีมา และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา และ พรรคเพื่อไทย

No Description

Leave a Comment