สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคใต้ทุกเขต เช็กเลยที่นี่!ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคใต้ (ทุกเขต) 

กระบี่ • ชุมพร • ตรัง • นครศรีธรรมราช • นราธิวาส • ปัตตานี • พังงา • พัทลุง • ภูเก็ต • ระนอง • ยะลา • สงขลา • สตูล • สุราษฎร์ธานี

กระบี่

 • เขต 1
  • กิตติ กิตติธรกุล – ภูมิใจไทย
   39,520
  • ธนวัช ภูเก้าล้วน – ประชาธิปัตย์
   30,877
  • วศิน สิริเกียรติกุล – ก้าวไกล
   15,211
 • เขต 2
  • ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ – ภูมิใจไทย
   44,378
  • สรวิศทชากร เลขานุกิจ – พลังประชารัฐ
   13,903
  • สาคร เกี่ยวข้อง – ประชาธิปัตย์
   12,439
 • เขต 3
  • สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง – ภูมิใจไทย
   51,845
  • พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล – ประชาธิปัตย์
   25,057
  • ศุภฤกษ์ มีล่าม – ก้าวไกล
   8,040

ชุมพร

 • เขต 1
  • วิชัย สุดสวาสดิ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   36,222
  • อิสรพงษ์ มากอำไพ – ประชาธิปัตย์
   32,084
  • สุรชัย แดงละอุ่น – พลังประชารัฐ
   15,592
 • เขต 2
  • สันต์ แซ่ตั้ง – รวมไทยสร้างชาติ
   32,501
  • สมมิตร ทองเหลือ – พลังประชารัฐ
   25,231
  • สราวุธ อ่อนละมัย – ประชาธิปัตย์
   15,519
 • เขต 3
  • สุพล จุลใส – รวมไทยสร้างชาติ
   41,231
  • มีศักดิ์ ภักดีคง – ประชาธิปัตย์
   27,414
  • ชุติมา ชุมนุน – ก้าวไกล
   16,650

ตรัง

 • เขต 1
  • ถนอมพงษ์ หลีกภัย – รวมไทยสร้างชาติ
   25,965
  • กิตติพงศ์ ผลประยูร – พลังประชารัฐ
   21,018
  • รักษ์​ บุญเจริญ – ภูมิใจไทย
   19,172
 • เขต 2
  • ทวี สุระบาล – พลังประชารัฐ
   63,185
  • สาทิตย์ วงศ์หนองเตย – ประชาธิปัตย์
   17,239
  • ปรีชา ยอดยิ่ง – ก้าวไกล
   10,553
 • เขต 3
  • สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ – ประชาธิปัตย์
   31,846
  • วิราว์ วัฒนกิจ – ก้าวไกล
   16,483
  • นัทธพงศ์ ใจสมุทร – พลังประชารัฐ
   14,866
 • เขต 4
  • กาญจน์ ตั้งปอง – ประชาธิปัตย์
   22,840
  • ดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์ – ภูมิใจไทย
   21,725
  • บรรลือ ชูเวทย์ – พลังประชารัฐ
   13,622

นครศรีธรรมราช

 • เขต 1
  • ราชิต สุดพุ่ม – ประชาธิปัตย์
   20,274
  • ปกรณ์ อารีกุล – ก้าวไกล
   18,848
  • รงค์ บุญสวยขวัญ – พลังประชารัฐ
   17,271
 • เขต 2
  • ทรงศักดิ์ มุสิกอง – ประชาธิปัตย์
   31,617
  • สุภาพ ขุนศรี – พลังประชารัฐ
   19,718
  • สายัณห์ ยุติธรรม – รวมไทยสร้างชาติ
   17,473
 • เขต 3
  • พิทักษ์เดช เดชเดโช – ประชาธิปัตย์
   31,827
  • มานะ ยวงทอง – ภูมิใจไทย
   21,277
  • สัณหพจน์ สุขศรีเมือง – พลังประชารัฐ
   14,164
 • เขต 4
  • ยุทธการ รัตนมาศ – ประชาธิปัตย์
   22,384
  • สิทธิรัก ทิพย์อักษี – ชาติพัฒนากล้า
   18,179
  • พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   15,288
 • เขต 5
  • ชัยชนะ เดชเดโช – ประชาธิปัตย์
   48,403
  • สนั่น พิบูลย์ – รวมไทยสร้างชาติ
   23,827
  • เอกชัย ควรศิริ – ก้าวไกล
   10,369
 • เขต 6
  • สุธรรม จริตงาม – พลังประชารัฐ
   27,331
  • สมศักดิ์ แสงอารยะกุล – ภูมิใจไทย
   23,260
  • ปิยวัฒน์ สิริพันธ์พงศ์ – ก้าวไกล
   10,700
 • เขต 7
  • ษฐา ขาวขำ – ภูมิใจไทย
   27,943
  • พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว – ก้าวไกล
   20,842
  • ธีรพงษ์ เพิ่ม – รวมไทยสร้างชาติ
   18,877
 • เขต 8
  • มุกดาวรรณ เบื่องสีนิล – ภูมิใจไทย
   23,393
  • สุนทร รักษ์รงค์ – พลังประชารัฐ
   17,448
  • ปรีชานนท์ สรรพจิตต์ – ก้าวไกล
   11,587
 • เขต 9
  • อวยพรศรี เชาวลิต – ประชาธิปัตย์
   35,976
  • หมอผึ้ง นันทวัน – ภูมิใจไทย
   26,523
  • พีรกิตติ์ แก้วนก – ก้าวไกล
   11,565
 • เขต 10
  • พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล – รวมไทยสร้างชาติ
   44,233
  • ศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ – ประชาธิปัตย์
   17,883
  • นิชนา ลาภานันท์ – ก้าวไกล
   10,513

นราธิวาส

 • เขต 1
  • วัชระ ยาวอหะซัน – รวมไทยสร้างชาติ
   29,006
  • ลุตฟี หะยีอีแต – ภูมิใจไทย
   26,370
  • อัฟฟาน หะยียูโซะ – ประชาชาติ
   17,413
 • เขต 2
  • อามินทร์ มะยูโซ๊ะ – พลังประชารัฐ 
   31,289
  • เมธี อรุณ – ประชาธิปัตย์
   17,447
  • เจ๊ะซู ตาเหย็บ – ประชาชาติ
   11,835
 • เขต 3
  • สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ – พลังประชารัฐ
   34,411
  • มูหามะรอมือลี อาแซ – ประชาชาติ
   29,951
  • มะหามัด ฮามิ – รวมไทยสร้างชาติ
   4,075
 • เขต 4
  • ซาการียา สะอิ – ภูมิใจไทย
   30,966
  • กูเฮง ยาวอหะซํน – ประชาชาติ
   27,166
  • รำรี มามะ – พลังประชารัฐ
   13,288
 • เขต 5
  • กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ – ประชาชาติ
   31,457
  • สุกรี มะเต๊ะ – ภูมิใจไทย
   21,909
  • อามีร ซาริคาน – พลังประชารัฐ
   16,595

ปัตตานี

 • เขต 1
  • วรวิทย์ บารู – ประชาชาติ
   13,938
  • เพชรดาว โต๊ะมีนา – ภูมิใจไทย
   12,447
  • อรุณ เบ็ญจลักษณ์ – พลังประชารัฐ
   12,241
 • เขต 2
  • คอซีย์ มามุ – พลังประชารัฐ
   23,483
  • อับดุลบาซิม อาบู – ภูมิใจไทย
   14,833
  • มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา – ประชาชาติ
   13,268
 • เขต 3
  • สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ – ประชาชาติ
   23,184
  • บูรฮันธ์ สะเม๊าะ – พลังประชารัฐ
   19,996
  • สุริยา กูทา – ประชาธิปัตย์
   12,368
 • เขต 4
  • ยูนัยดี วาบา – ประชาธิปัตย์
   21,556
  • อริญชัย ซูสารอ – รวมไทยสร้างชาติ
   19,360
  • อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ – ภูมิใจไทย
   14,095
 • เขต 5
  • สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส – ปาชาชาติ
   15,040
  • อันวาร์ สาและ – พลังประชารัฐ
   10,650
  • อัดนันต์ อาแว – ก้าวไกล
   2,341

พังงา

 • เขต 1
  • อรรถพล ไตรศรี – ภูมิใจไทย
   34,443
  • กันตวรรณ ตันเถียร – ประชาธิปัตย์
   15,771
  • ธีรุตม์ สันหวัง – ก้าวไกล
   10,272
 • เขต 2
  • ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ – พลังประชารัฐ
   21,506
  • กฤษ ศรีฟ้า – เพื่อไทย
   21,397
  • อำนาจ ดำรงพิทยากุล – ภูมิใจไทย
   14,065

พัทลุง

 • เขต 1
  • สุพัชรี ธรรมเพชร – ประชาธิปัตย์
   49,471
  • ภุชงค์ วรศรี – ภูมิใจไทย
   38,132
  • สุภาพร สงชู – ก้าวไกล
   9,539
 • เขต 2
  • นิติศักดิ์ ธรรมเพชร – รวมไทยสร้างชาติ
   41,201
  • วรท เทอดวีระพงศ์ – ภูมิใจไทย
   39,581
  • ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี – ประชาธิปัตย์
   10,442
 • เขต 3
  • ร่มธรรม ขำนุรักษ์ – ประชาธิปัตย์
   47,848
  • ประเทือง มนตรี – ภูมิใจไทย
   31,165
  • ศุภกร ขุนชิต – ก้าวไกล
   13,742

ภูเก็ต

 • เขต 1
  • สมชาติ เตชถาวรเจริญ​- ก้าวไกล
   21,252
  • ปิยะ สีดอกบวบ – รวมไทยสร้างชาติ
   16,483
  • จิรายุส ทรงยศ – พลังประชารัฐ
   10,639
 • เขต 2
  • เฉลิมพงศ์ แสงดี – ก้าวไกล
   21,913
  • นวลจันทร์ สามารถ – รวมไทยสร้างชาติ
   14,967
  • วงศกร ชนะกิจ – ภูมิใจไทย
   9,596
 • เขต 3
  • ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล – ก้าวไกล
   20,421
  • อรทัย เกิดทรัพย์ – ชาติพัฒนากล้า
   16,469
  • วิวัฒน์ จินดาพล – ภูมิใจไทย
   13,692

ระนอง

 • เขต 1
  • คงกฤษ​ ฉัตรมาลีรัตน์ – ภูมิใจไทย
   44,717
  • ดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย – รวมไทยสร้างชาติ
   22,853
  • สายัณห์ วรวิสุทธิ์ – ก้าวไกล
   13,568

ยะลา

 • เขต 1
  • สุไลมาน บือแนปีแน – ประชาชาติ
   23,682
  • อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ – พลังประชารัฐ
   20,451
  • ประสิทธิ์ชัย พงษ์สุวรรณศิริ – ประชาธิปัตย์
   17,378
 • เขต 2 
  • ซูการ์โน มะทา – ประชาชาติ
   51,946
  • กอเซ็ง แซมะซู – พลังประชารัฐ
   24,611
  • อนุรักษ์​ หมัดเลียด – ก้าวไกล
   6,540
 • เขต 3
  • อัลดุลอายี สาแม็ง – ประชาชาติ
   31,741
  • กามิน มุซิ – พลังประชารัฐ
   24,885
  • ณรงค์ อาแว – ก้าวไกล
   16,575

สงขลา

 • เขต 1
  • สรรเพชญ บุญญามณี – ประชาธิปัตย์
   40,521
  • สักกพันธุ์  อนันต์พงค์ – ก้าวไกล
   19,112
  • นายเจือ ราชสีห์ – รวมไทยสร้างชาติ
   17,509
 • เขต 2
  • ศาสตรา ศรีปาน – รวมไทยสร้างชาติ
   20,553
  • วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ – ก้าวไกล
   20,385
  • จูรี นุ่มแก้ว – ชาติพัฒนากล้า
   15,368
 • เขต 3
  • สมยศ พลายด้วง – ประชาธิปัตย์
   39,577
  • ไพร พัฒโน – ภูมิใจไทย
   20,703
  • ฌาฆีภัตฐ์​ เพชรคง – ก้าวไกล
   19,885
 • เขต 4
  • ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว – พลังประชารัฐ
   32,320
  • ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว – ประชาธิปัตย์
   29,799
  • อรุณ สวัสดี – รวมไทยสร้างชาติ
   9,951
 • เขต 5
  • เตชอิศม์ ขาวทอง – ประชาธิปัตย์
   42,368
  • สนิท บุญราศรี – ก้าวไกล
   10,133
  • ปรีชา สุขเกษม – รวมไทยสร้างชาติ
   7,317
 • เขต 6
  • สุภาพร กำเนิดผล – ประชาธิปัตย์
   34,835
  • อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ – พลังประชารัฐ
   33,648
  • ธิวัชร์ ดำแก้ว – ก้าวไกล
   12,719
 • เขต 7
  • ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ – ภูมิใจไทย
   31,926
  • ศิริโชค โสภา – ประชาธิปัตย์
   28,723
  • ธเนศ ล่องนาวา – พลังประชารัฐ
   20,983
 • เขต 8
  • สุรินทร์ ปาลาเร่ – ประชาธิปัตย์
   42,412
  • วสันต์ ชั่งหมาน – ภูมิใจไทย
   25,023
  • สุบิน หีมใบ – ก้าวไกล
   6,905
 • เขต 9
  • ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง – ประชาธิปัตย์
   28,740
  • สมชาย เล่งหลัก – ภูมิใจไทย
   19,991
  • ทิพย์วรรณ ไกรสรนุเคราะห์ – ก้าวไกล
   14,482

สตูล

 • เขต 1
  • พิบูลย์ รัชกิจประการ – ภูมิใจไทย
   36,810
  • ซอบรี หมัดหมัน – ประชาธิปัตย์
   13,687
  • ธนาคม พจนาพิทักษ์ – ก้าวไกล
   12,950
 • เขต 2
  • วรศิษฎ์ เสียงประสิทธิ์ – ภูมิใจไทย
   55,612
  • ทินกร ทองใสเกลี้ยง – พลังประชารัฐ
   19,956
  • อิบรอหีม ควจเวช – ก้าวไกล
   11,858

สุราษฎร์ธานี

 • เขต 1
  • กานสินี โอภาสรังสรรค์ – รวมไทยสร้างชาติ
   27,978
  • วราวุธ วุฒิ – ก้าวไกล
   23,031
  • ศักดา สมบูรณ์ลักขณา – ภูมิใจไทย
   13,775
 • เขต 2
  • พิพิธ รัตนรักษ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   24,625
  • สุริญญา ยืนนาน – พลังประชารัฐ
   21,378
  • ณัฐสุดา จิตกรม – ก้าวไกล
   14,768
 • เขต 3
  • วชิราภรณ์ กาญจนะ – รวมไทยสร้างชาติ
   46,456
  • ปิยะรัฐ​ จิรัตน์ฐิกุล – ประชาธิปัตย์
   17,783
  • สิทธิภร จันทบูรณ์ – ก้าวไกล
   13,167
 • เขต 4
  • พันธศักดิ์ บุญแทน – รวมไทยสร้างชาติ
   26,043
  • สมชาติ ประดิษฐพร – ประชาธิปัตย์
   21,836
  • รุจิเรศ สมบุญ​ – ก้าวไกล
   17,036
 • เขต 5
  • ปรเมษฐ์ จินา – รวมไทยสร้างชาติ
   25,520
  • นุกูล พูลสวัสดิ์ – ก้าวไกล
   19,854
  • สินิตย์ เลิศไกร – ประชาธิปัตย์
   13,667
 • เขต 6
  • พิชัย ชมภูพล – ภูมิใจไทย
   43,112
  • อนงค์นาถ จ่าแก้ว – รวมไทยสร้างชาติ
   26,801
  • สิรวิทย์ ช่วงเสน – ก้าวไกล
   12,311
 • เขต 7
  • ธานินท์ นวลวัฒน์ – รวมไทยสร้างชาติ
   30,359
  • ชาติพงศ์ กุลรัตน์ – ก้าวไกล
   20,219
  • ตวงทอง ประดิษฐพร – ประชาธิปัตย์
   14,668

Leave a Comment