สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคอีสานทุกเขต เช็กเลยที่นี่!ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคอีสาน (ทุกเขต) 

กาฬสินธุ์ • ขอนแก่น • ชัยภูมิ • นครพนม • นครราชสีมา • บึงกาฬ • บุรีรัมย์ • มหาสารคาม • มุกดาหาร • ยโสธร • ร้อยเอ็ด • เลย • ศรีสะเกษ • สกลนคร • สุรินทร์ • หนองคาย • หนองบัวลำภู • อุดรธานี • อุบลราชธานี • อำนาจเจริญ

กาฬสินธุ์

 • เขต 1
  • วิรัช พิมพะนิตย์ – เพื่อไทย
   56,559
  • ชวลิต กงเพชร – ก้าวไกล
   23,027
  • ชัย คูสกุลรัตน์ – ภูมิใจไทย
   3,900
 • เขต 2
  • พลากร พิมพะนิตย์ – เพื่อไทย
   49,784
  • วันเพ็ญ เศรษฐรักษา – ไทยสร้างไทย
   23,495
  • สุพัตตรา วันตุ้ม – ก้าวไกล
   10,427
 • เขต 3
  • จำลอง ภูนวนทา – พลังประชารัฐ 
   37,044
  • ยรรยงรัตน์ ไชยศิวามงคล – เพื่อไทย
   21,604
  • สุรักษ์ จุตาทิศ – ก้าวไกล
   17,936
 • เขต 4
  • ประภา เฮงไพบูลย์ – ภูมิใจไทย
   31,536
  • พีระเพชร ศิริกุล – เพื่อไทย
   26,766
  • วัฒนา ก้านบัว – ก้าวไกล
   22,020
 • เขต 5
  • ทินพล ศรีธเรศ – เพื่อไทย
   39,998
  • ชานุวัฒน์ วรามิตร – พลังประชารัฐ
   32,286
  • ทวี ขาวผ่อง – ก้าวไกล
   15,178
 • เขต 6
  • ประเสริฐ บุญเรือง – เพื่อไทย
   44,002
  • จุฬา ศรีบุตตะ – ก้าวไกล
   22,935
  • สุรพงษ์ พลซืื่อ – พลังประชารัฐ
   9,596

ขอนแก่น

 • เขต 1
  • วีรนันท์ ฮวดศรี – ก้าวไกล
   33,759
  • ชัชวาล พรอมรธรรม – เพื่อไทย
   25,405
  • บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง – รวมไทยสร้างชาติ
   15,521
 • เขต 2
  • อิทธิพล ชลธราศิริ – ก้าวไกล
   38,984
  • รัมภามาศ ทีฆธนานนท์ – เพื่อไทย
   28,502
  • วัฒนา ช่างเหลา – ภูมิใจไทย
   23,515
 • เขต 3 
  • ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง – ก้าวไกล
   36,731
  • พงศกรณ์ เสาร์ทน – ชาติไทยพัฒนา
   30,085
  • จตุพร เจริญเชื้อ – เพื่อไทย
   17,576
 • เขต 4 
  • เอกราช ช่างเหลา – ภูมิใจไทย
   33,104
  • วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว – ก้าวไกล
   26,948
  • มุกดา พงษ์สมบัติ – เพื่อไทย
   26,416
 • เขต 5
  • ภาควัต ศรีสุรพล – เพื่อไทย
   50,423
  • วิชัย อินทรประสิทธิ์ – ก้าวไกล
   19,127
  • วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ – รวมไทยสร้างชาติ
   4,209
 • เขต 6
  • สิงหภณ ดีนาง – เพื่อไทย
   29,293
  • วิศรุต ปู่เพ็ง – ภูมิใจไทย
   29,219
  • สานิตย์ พระโบราณ – ก้าวไกล
   16,543
 • เขต 7
  • สุรพจน์ เตาะเจริญสุข – เพื่อไทย
   37,974
  • สมศักดิ์ คุณเงิน – พลังประชารัฐ
   22,490
  • รุ่งวิชิต คำงาม – ก้าวไกล
   16,260
 • เขต 8
  • วิภาณี  ภูคำวงศ์ – เพื่อไทย
   43,191
  • อำนวย วิชาโคตร – ก้าวไกล
   19,879
  • กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ – พลังประชารัฐ
   17,888
 • เขต 9 
  • สรัสนันท์ อรรณนพพร – เพื่อไทย
   46,057
  • วนัฏศนันท์ ธีรวรวรรณ – ก้าวไกล
   15,141
  • สุรศักดิ์ ไทยน้อย – ภูมิใจไทย
   8,934
 • เขต 10 
  • วันนิวัติ สมบูรณ์ – เพื่อไทย
   44,173
  • บัลลังก์ อรรณนพพร – พลังประชารัฐ
   24,296
  • นิวัตร สระพรม – ก้าวไกล
   15,185
 • เขต 11
  • องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ – ภูมิใจไทย
   37,529
  • พชรกร อรรณนพพร – เพื่อไทย
   32,864
  • ณัฏฐณิชา สารบรรณ – ก้าวไกล
   12,029

ชัยภูมิ

 • เขต 1
  • โอชิษฐ์ เกียรรติก้องชูชัย – เพื่อไทย
   26,130
  • นัฏฐิกา โล่ห์วีระ – ก้าวไกล
   24,247
  • จิตราภรณ์ กล้าแท้ – พลังประชารัฐ
   21,888
 • เขต 2
  • เชิงชาย ชาลีรินทร์ – เพื่อไทย
   61,414
  • ทัศนัย สุขประสาร – ก้าวไกล
   17,823
  • สุนทรี ชัยวิรัตนะ – พลังประชารัฐ
   6,877
 • เขต 3
  • สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ – ภูมิใจไทย
   35,237
  • อนันต์ ลิมปคุปตถาวร – เพื่อไทย
   18,119
  • สนั่น พัชรเตชโสภณ – พลังประชารัฐ
   14,000
 • เขต 4
  • กาญจนา จังหวะ – พลังประชารัฐ
   21,285
  • สุชาดา แทนทรัพย์ – ภรรคภูมิใจไทย
   18,542
  • มานะ โลหะวณิชย์ – เพื่อไทย
   15,530
 • เขต 5
  • ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ – เพื่อไทย
   35,000
  • สุขสันต์ ชื่นจิตร – พลังประชารัฐ
   31,178
  • พิมพ์กานต์ ยศพิทักษ์ – ก้าวไกล
   15,634
 • เขต 6
  • เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ – ภูมิใจไทย
   30,477
  • พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล – เพื่อไทย
   15,626
  • อรนุช ผลภิญโญ – ก้าวไกล
   11,579
 • เขต 7
  • อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ – พลังประชารัฐ 
   38,547
  • กิตติธัช คำวงษ์ – ก้าวไกล
   22,956
  • สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ – เพื่อไทย
   15,126

นครพนม

 • เขต 1
  • ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ – เพื่อไทย
   44,712
  • พูนสุข โพธิ์สุ – ภูมิใจไทย
   39,977
  • เทิดศักดิ์ แพงสาร – ก้าวไกล
   11,637
 • เขต 2
  • มนพร เจริญศรี – เพื่อไทย 
   39,856
  • ศุภชัย โพธิ์สุ – ภูมิใจไทย
   30,528
  • สุพิชญ์ชญา กิตติ์พรศิริกุล – ก้าวไกล
   16,235
 • เขต 3
  • อลงกต มณีกาศ – ภูมิใจไทย
   41,738
  • ไพจิต ศรีวรขาน – เพื่อไทย
   28,966
  • ศิริพงศ์ นานคงแนบ – ก้าวไกล
   16,872
 • เขต 4
  • ชูกัน กุลวงษา – ภูมิใจไทย
   25,253
  • ณพจน์ศกร ทรัพย์สิทธิ์ – เพื่อไทย
   21,658
  • ชาญชัย คำจำปา – เสรีรวมไทย
   20,840

นครราชสีมา

 • เขต 1
  • ฉัตร สุภัทรวณิชย์ – ก้าวไกล
   37,043
  • เทวัญ ลิปตพัลลภ – ชาติพัฒนากล้า
   29,142
  • สุปชัย อินทรักษา – เพื่อไทย
   9,224
 • เขต 2 
  • ปิยชาติ รุจิพรวศิน – ก้าวไกล
   42,398
  • วัชรพล โตมรศักดิ์ – ชาติพัฒนากล้า
   30,058
  • ประพิศ นวมโคกสูง – พลังประชารัฐ
   9,847
 • เขต 3
  • ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ – ก้าวไกล
   38,982
  • สมศักดิ์ กาญจนวัฒนา – ชาติพัฒนากล้า
   31,768
  • วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ – เพื่อไทย
   15,853
 • เขต 4
  • ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ – เพื่อไทย
   37,150
  • สมบัติ กาญจนวัฒนา – ชาติพัฒนากล้า
   31,216
  • อัครพงษ์ วรรณพงษ์ – ก้าวไกล
   19,683
 • เขต 5
  • สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล – เพื่อไทย
   46,479
  • ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ – พลังประชารัฐ
   29,118
  • เสนีย์ หาญศรี – ก้าวไกล
   15,653
 • เขต 6
  • โกศล ปัทมะ – เพื่อไทย
   32,136
  • อรทัย พลวิเศษ – พลังประชารัฐ
   19,172
  • สามารถ ธนกุลชัยสุข – ก้าวไกล
   16,857
 • เขต 7
  • ปิยะนุช ยินดีสุข – เพื่อไทย
   51,348
  • ทัศนียา รัตนเศรษฐ – พลังประชารัฐ
   22,130
  • อุดม เพ็ชรอ่อน – ก้าวไกล
   10,291
 • เขต 8
  • นิกร โสมกลาง – เพื่อไทย
   49,528
  • อรัชมน รัตนวราหะ – พลังประชารัฐ​
   23,235
  • กำพล แจ่มศรี – ก้าวไกล
   9,219
 • เขต 9
  • พลพีร์ สุวรรณฉวี – ภูมิใจไทย
   38,241
  • ธีระยุทธ ตันติกุล – เพื่อไทย
   24,527
  • ทัศนาพร เกษเมธีการุณ – พลังประชารัฐ
   18,070
 • เขต 10
  • อภิชา เลิศพชรกมล – เพื่อไทย
   51,206
  • บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ – ภูมิใจไทย
   37,466
  • วุฒิศักดิ์ พิมพ์พิสาร – ก้าวไกล
   15,170
 • เขต 11
  • อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล – เพื่อไทย
   60,320
  • พรชัย อำนวยทรัพย์ – ภูมิใจไทย
   20,978
  • ณฐพงศ์ สอบกิ่ง – ก้าวไกล
   12,753
 • เขต 12 
  • นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล – เพื่อไทย
   44,072
  • สมศักดิ์ พันธ์เกษม – ภูมิใจไทย
   30,824
  • ชรินทร์ ทำดี – ก้าวไกล
   12,326
 • เขต 13
  • พชร จันทรรวงทอง – เพื่อไทย
   47,000
  • ศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ – ก้าวไกล
   17,398
  • สุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล – พลังประชารัฐ
   16,110
 • เขต 14 
  • ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ – เพื่อไทย
   32,596
  • สาธิต ปิติวรา – ก้าวไกล
   23,829
  • สมชาย เพศประเสริฐ – ประชาธิปัตย์
   15,175
 • เขต 15
  • รชตะ ด่านกุล – เพื่อไทย
   44,121
  • วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ – ภูมิใจไทย
   27,915
  • พัชริดา กัรตินพดล – ก้าวไกล
   13,329
 • เขต 16
  • พรเทพ ศิริโรจนกุล – เพื่อไทย
   37,412
  • ตติรัฐ​ รัตนเศรษฐ – พลังประชารัฐ
   24,895
  • กรฉัตรชัย นาสมใจ – ก้าวไกล
   14,581

บึงกาฬ

 • เขต 1
  • สยาม เพ็งทอง – ภูมิใจไทย 
   25,295
  • ภัทรพร ราชป้องขันธ์ – เพื่อไทย
   25,007
  • นาวินทร์ ลครแก้ว – ก้าวไกล
   17,325
 • เขต 2
  • สุวรรณา กุมภิโร – ภูมิใจไทย
   26,541
  • ไตรรงค์ ติธรรม – เพื่อไทย
   18,713
  • สำรวย ศรีทิน – ก้าวไกล
   16,568
 • เขต 3
  • นิพนธ์ คนขยัน – เพื่อไทย
   30,277
  • ณัฐพงษ์ ป้องปิ้น – ก้าวไกล
   21,524
  • นิยม นิติพจน์ – ภูมิใจไทย
   19,239

บุรีรัมย์

 • เขต 1
  • สนอง เทพอักษรณรงค์ – ภูมิใจไทย
   36,707
  • ธนายุทธ ยืนยั่ง – ก้าวไกล
   28,324
  • พีรภัทร ทองธีรสกุล – เพื่อไทย
   11,054
 • เขต 2
  • ไชยชนก ชิดชอบ – ภูมิใจไทย
   46,729
  • วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ – ก้าวไกล
   16,740
  • ปรัญชญา ตรีกาญจนา – เพื่อไทย
   10,813
 • เขต 3
  • อดิพงษ์ ฐิติพิทยา – ภูมิใจไทย
   38,468
  • ทรงพล เทะรารัมย์ – ก้าวไกล
   20,017
  • เสนาะ พรหมสวัสดิ์ – เพื่อไทย
   15,313
 • เขต 4
  • รังสิกร ทิมาตฤกะ – ภูมิใจไทย
   37,706
  • สุรศักดิ์ นาคดี – เพื่อไทย
   24,054
  • นันทภพ ทองนุ่น – ก้าวไกล
   11,965
 • เขต 5 
  • โสภณ ซารัมย์ – ภูมิใจไทย
   47,746
  • เล็ง พยุงแสนกุล – เพื่อไทย
   17,144
  • ธนากร สัมมาสาโก – ก้าวไกล
   14,179
 • เขต 6
  • ศักดิ์ ซารัมย์ – ภูมิใจไทย
   35,229
  • ประยูร เพ็งจันทร์ – เพื่อไทย
   20,226
  • ภูวดล ศรีหามาตย์ – ก้าวไกล
   17,315
 • เขต 7
  • พรชัย ศรีสุริยันโยธิน – ภูมิใจไทย
   28,685
  • พรรณธนู วรรณกางซ้าย – เพื่อไทย
   28,470
  • สุพิศ คิดรอบ – ก้าวไกล
   18,535
 • เขต 8 
  • ไตรเทพ งามกมล – ภูมิใจไทย
   34,429
  • วินัย จีนโน – ก้าวไกล
   23,148
  • สุรศักดิ์ เพชรสว่าง – เพื่อไทย
   16,600
 • เขต 9 
  • รุ่งโรจน์ ทองศรี – ภูมิใจไทย
   45,059
  • สมนึก เฮงวาณิชย์ – เพื่อไทย
   24,682
  • เสนาะ แก้วมุกดา – ก้าวไกล
   9,682
 • เขต 10
  • จักรกฤษณ์ ทองศรี – ภูมิใจไทย
   39,006
  • ต่อพงษ์ จีนใจน้ำ – ก้าวไกล
   16,230
  • จำรัส เวียงสงค์ – เพื่อไทย
   15,879

มหาสารคาม

 • เขต 1
  • กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ – เพื่อไทย
   30,859
  • ธีระวัฒน์ พรรณะ – ก้าวไกล
   26,224
  • ทองหล่อ พลโคตร – พลังประชารัฐ
   20,479
 • เขต 2 
  • ไชยวัฒนา ติณรัตน์ – เพื่อไทย
   34,062
  • สุชาติ ศรีสังข์ – พลังประชารัฐ
   29,338
  • ธงชัย เบอร์ไธสง – ก้าวไกล
   17,631
 • เขต 3
  • ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร – ภูมิใจไทย
   41,727
  • ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร – เพื่อไทย
   31,152
  • กุลธร แก้ววิเศษ – ก้าวไกล
   5,089
 • เขต 4
  • สรรพภัญญู ศิริไปล์ – เพื่อไทย
   38,744
  • วิเชียร จงชูวณิชย์ – ภูมิใจไทย
   31,281
  • ภานิณี ขันแก้ว – ก้าวไกล
   10,588
 • เขต 5
  • จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ – เพื่อไทย
   45,087
  • โกศล คาดพันโน – พลังประชารัฐ
   21,379
  • สหะ กันพล – ก้าวไกล
   18,570
 • เขต 6 
  • รัฐ คลังแสง – เพื่อไทย
   46,765
  • ธนกร อุดรพิมพ์ – ภูมิใจไทย
   27,080
  • เพียงพิศ เดชมาลา – ก้าวไกล
   15,932

มุกดาหาร

 • เขต 1
  • วิริยะ ทองผา – พลังประชารัฐ
   33,514
  • สุพจน์ สุอริยพงษ์ – ก้าวไกล
   28,541
  • นนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ – เพื่อไทย
   26,4056 
 • เขต 2
  • ณกร ชารีพันธ์ – ก้าวไกล
   28,555
  • บุญฐิณ ประทุมลี – เพื่อไทย
   23,764
  • วิทยา บุตรดีวงค์ – พลังประชารัฐ
   18,572

ยโสธร

 • เขต 1
  • สุภาพร สลับศรี – ไทยสร้างไทย
   53,130
  • วีระศักดิ์ โคตรสมบัติ – ชาติไทยพัฒนา
   25,214
  • ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ – เพื่อไทย
   13,394
 • เขต 2
  • บุญแก้ว สมวงศ์ – เพื่อไทย
   44,851
  • วรายุทธ​ จงอักษร – ไทยสร้างไทย
   34,581
  • พิริยพงศ์ พุ่มพวง – ก้าวไกล
   9,509  
 • เขต 3
  • ธนพัฒน์ ศรีชนะ – ภูมิใจไทย
   37,946
  • ธนกร ไชยกุล – เพื่อไทย
   25,205
  • ณัฐพล ศรีอุบล – ก้าวไกล
   14,502

ร้อยเอ็ด

 • เขต 1
  • อนุรักษ์ จุรีมาศ​ – ชาติไทยพัฒนา
   40,436
  • สถาพร ว่องสัธนพงษ์ – เพื่อไทย
   32,318
  • เกียรติศักดิ์ ไค่นุ่นกา – ก้าวไกล
   16,306
 • เขต 2
  • ฉลาด ขามช่วง – เพื่อไทย
   28,158
  • ทินกร อ่อนประทุม – ก้าวไกล
   23,651
  • เอกรัฐ พลซื่อ – พลังประชารัฐ
   22,447
 • เขต 3 
  • รัชนี พลซื่อ – พลังประชารัฐ
   39,181
  • นิรมิต สุจารี – เพื่อไทย
   31,093
  • ทักษิณ พลเยี่ยม – ก้าวไกล
   13,005
 • เขต 4
  • นรากร นาเมืองรักษ์ – เพื่อไทย
   36,822
  • กัญจน์พร วงศ์เวไนย – พลังประชารัฐ
   25,853
  • วัจน์คมกริช ศรีวะรมย์ – ก้าวไกล
   15,691
 • เขต 5
  • จิราพร สินธุไพร – เพื่อไทย
   61,288
  • ประวิทน์ มานะดี – ก้าวไกล
   15,201
  • เผด็จศีล สลักศิลป์ – รวมไทยสร้างชาติ
   2,910
 • เขต 6 
  • กิตติ สมทรัพย์ – เพื่อไทย
   36,878
  • คารม พลพรกลาง – ภูมิไทย
   16,306
  • พงศธร จันทร์อ่อน – ก้าวไกล
   12,838
 • เขต 7
  • ชัชวาล แพทยาไทย – ไทยสร้างไทย
   42,484
  • ศักดา คงเพชร – เพื่อไทย
   20,948
  • ประทักษ์ พาโคกทม – ก้าวไกล
   11,971
 • เขต 8
  • ชญาภา สินธุไพร – เพื่อไทย
   47,305
  • จุรีพร สินธุไพร – ไทยสร้างไทย
   20,828
  • วันชัย วงค์อามาตย์ – ก้าวไกล 
   15,533

เลย

 • เขต 1
  • เลิศศักดื์ พัฒนชัยกุล – เพื่อไทย 
   49,831
  • วิทยา โพธิพัฒน์ – ก้าวไกล
   24,202
  • ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข – รวมไทยสร้างชาติ
   6,024
 • เขต 2
  • ศรัณย์ ทิมสุวรรณ – เพื่อไทย
   50,421
  • แสวง ดาปะ – ก้าวไกล
   20,444
  • เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข – รวมไทยสร้างชาติ
   7,908
 • เขต 3
  • ธนยศ ทิมสุวรรณ – ภูมิใจไทย
   44,272
  • วิศรุต โสดาวิชิต – ก้าวไกล
   19,962
  • บรรพต ยาฟอง – เพื่อไทย
   19,838
 • เขต 4 
  • สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ – เพื่อไทย
   45,638
  • ราเชนท์ กงสิมมา – ก้าวไกล
   21,686
  • สุภาพ พุทธทองศรี – พลังประชารัฐ
   9,500

ศรีสะเกษ

 • เขต 1
  • ธเนศ เครือรัตน์ – เพื่อไทย
   42,225
  • สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ – ภูมิใจไทย
   35,940
  • บุญหรัด ถึงไชย – ก้าวไกล
   14,003
 • เขต 2
  • สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ – เพื่อไทย
   42,374
  • สุทธิรักษ์ บุญศักดิ์ – ก้าวไกล
   24,821
  • ประมวล สีแสง – ไทยสร้างไทย
   6,422
 • เขต 3
  • ธนา กิจไพบูลย์ชัย – ภูมิใจไทย
   37,934
  • วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ – เพื่อไทย
   32,162
  • จำลอง บุญชม – ก้าวไกล
   10,288
 • เขต 4 
  • ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ – เพื่อไทย
   38,410
  • อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ – ภูมิใจไทย
   28,731
  • สุริยันต์ ปักปิ่น – ก้าวไกล
   9,744
 • เขต 5 
  • อมรเทพ สมหมาย – เพื่อไทย
   32,884
  • ธีระ ไตรสรณกุล – ภูมิใจไทย
   24,837
  • พรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ – ก้าวไกล
   18,978
 • เขต 6
  • วีระพล จิตสัมฤทธิ์ – เพื่อไทย
   35,317
  • อภิชาตื เกียรติสาร – พลังประชารัฐ​
   23,541
  • นิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ – ก้าวไกล
   18,213
 • เขต 7 
  • วิลดา อินฉัตร – เพื่อไทย 
   30,394
  • สราวุธ ศรีวัง – ก้าวไกล
   6,764
  • อภิชา ระยับศรี – พลังประชารัฐ
   3,538
 • เขต 8
  • อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ – ภูมิใจไทย
   42,882
  • ประวิทย์ จารุรัชกุล – เพื่อไทย
   34,811
  • เฉลิมชาติ ทัพพเศรษฐโชติ – ก้าวไกล
   8,158
 • เขต 9
  • นุขนาถ จารุวงษ์เสถียร – เพื่อไทย
   38,051
  • ปวีณ แซ่จึง – ภูมิใจไทย
   30,637
  • พงษ์เดช เดชกล้า – ก้าวไกล
   19,086

สกลนคร

 • เขต 1
  • อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย – เพื่อไทย
   29,716
  • ตวงสิทธิ์ พงษ์พิศ – ก้าวไกล 
   27,493
  • สิรภพ สมผล – ไทยสร้างไทย
   25,403
 • เขต 2
  • ชาตรี หล้าพรหม – ประชาธิปัตย์
   27,405
  • นิยม เวชกามา – เพื่อไทย
   26,687
  • ภูเบศวร์ เห็นหลอด – ก้าวไกล
   21,304
 • เขต 3 
  • จิรัชยา สัพโพ – เพื่อไทย
   49,346
  • ภิญโญ ขันติยู – ก้าวไกล
   12,737
  • ทนงศิลป์ วจีสิงห์ – พลังประชารัฐ
   11,738
 • เขต 4
  • พัฒนา สัพโพ – เพื่อไทย
   35,690
  • ขจรศักดิ์ เบ็ญชัย – ก้าวไกล
   20,947
  • สาคร พรหมภักดี – ประชาธิปัตย์
   15,745
 • เขต 5 
  • ชัยมงคล ไชยรบ – พลังประชารัฐ
   28,567
  • วงศ์อะเคื้อ บุญศล – เพื่อไทย
   24,978
  • บัญชา จันทศรี – ก้าวไกล
   18,279
 • เขต 6 
  • สกุณา สาระนันท์ – เพื่อไทย
   39,035
  • ปิยะศักดิ์ เดชทองทิพย์ – ก้าวไกล
   21,506
  • วีรศักดิ์ พรหมภักดี – ประชาธิปัตย์ 
   12,956
 • เขต 7
  • เกษม อุประ – เพื่อไทย
   32,195
  • อภิชิต ถาบุตร – ก้าวไกล
   27,180
  • ตี๋ธีระยุทธ รัศมี – ภูมิใจไทย
   11,579

สุรินทร์

 • เขต 1
  • ปกรณ์ มุ่งเจริญพร – ภูมิใจไทย
   36,305
  • เบญจมินทร์ ปันสน – ก้าวไกล
   26,047
  • อนันต์ ปาลีคุปต์ – เพื่อไทย
   24,094
 • เขต 2 
  • ชูชัย มุ่งเจริญพร – เพื่อไทย
   39,570
  • ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ – ภูมิใจไทย
   25,525
  • นิรันทร์ ลวดเงิน – ก้าวไกล
   15,086
 • เขต 3
  • ผกามาศ​ เจริญพันธ์ – ภูมิใจไทย
   44,534
  • คุณากร ปรีชาชนะชัย – เพื่อไทย
   24,342
  • โพธิธวัช พัฒนาพงษ์ไชย – ก้าวไกล
   16,307
 • เขต 4 
  • พรเทพ พูนศรีธนากูล – เพื่อไทย
   35,198
  • ธนัญญา แท่นแก้ว – ก้าวไกล
   23,403
  • ปุณยวัฒน์ สนใจ – รวมไทยสร้างชาติ
   15,001
 • เขต 5 
  • ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม – เพื่อไทย
   36,021
  • ทัตพิชา เข็มแก้ว – ก้าวไกล
   18,572
  • ฟาริดา สุไลมาน – ไทยสร้างไทย
   18,503
 • เขต 6 
  • ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ – ภูมิใจไทย
   38,611
  • อนุชา วัชรศีขร – เพื่อไทย
   28,280
  • ธนกร นานวน – ก้าวไกล
   13,621
 • เขต 7 
  • เรืองวิทย์ คุณวัฒนาพงษ์ – ภูมิใจไทย
   42,050
  • ชูศักดิ์ แอกทอง – เพื่อไทย
   22,894
  • อริยะมรรค จันทนุภา – ก้าวไกล
   19,089
 • เขต 8 
  • ปทิดา ตันติรัตนานนท์ – ภูมิใจไทย
   39,558
  • สมบัติ ศรีสุรินทร์ – เพื่อไทย
   23,489
  • ภาณุโรจน์ กมลรัมย์บวร – ก้าวไกล
   17,520

หนองคาย

 • เขต 1 
  • กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ – พลังประชารัฐ
   33,078
  • กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ – เพื่อไทย
   25,783
  • อภิญญา บุญจันทร์ – ก้าวไกล
   23,909
 • เขต 2
  • ชนก จันทาทอง – เพื่อไทย
   33,352
  • จิดาภา สุนทรธนากุล – ภูมิใจไทย
   26,308
  • แสวง ราชพลแสน – ก้าวไกล
   16,944
 • เขต 3
  • เอกธนัช อินทร์รอด – เพื่อไทย
   18,237
  • จริวัฒน์ ตัณฑรัตน์ – ก้าวไกล
   15,540
  • ศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ – พลังประชารัฐ
   13,707

หนองบัวลำภู

 • เขต 1
  • สยาม หัตถสงเคราะห์ – เพื่อไทย 
   26,309
  • ศรัณยา สุวรรณพรหม – พลังประชารัฐ
   25,377
  • สุปัญญา ชัยโสภา – ก้าวไกล
   21,795
 • เขต 2
  • ไชยา หรหมา – เพื่อไทย
   32,247
  • รุ่งเพชร ศรีกาญจนา – ไทยสร้างไทย
   21,661
  • ทรงเดช ทหาเสนา – ก้าวไกล
   17,344
 • เขต 3
  • ณพล เชยคำแหง – เพื่อไทย
   32,252
  • ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี – ไทยสร้างไทย
   20,869
  • สมเกียรติ เชษฐสุมน – ก้าวไกล
   14,575

อุดรธานี 

 • เขต 1
  • ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ – ก้าวไกล
   32,476
  • ศราวุธ เพชรพนมพร – เพื่อไทย
   27,176
  • โกเมนทร์ ทีฑธนานนท์ – พลังประชารัฐ 
   16,111
 • เขต 2 
  • หทัยรัตน์ เพชรพนมพร – เพื่อไทย
   41,285
  • ภูษณิศา มหาวรากร – ก้าวไกล
   29,058
  • องอาจ วิเศษ – รวมไทยสร้างชาติ 
   6,296
 • เขต 3 
  • หรั่ง ธุระพล – ไทยสร้างไทย
   36,250
  • อนันต์ ศรีพันธุ์ – เพื่อไทย
   20,248
  • นิธิศ รอดชมภู – ก้าวไกล
   17,654
 • เขต 4 
  • ภาณุ พรวัฒนา – เพื่อไทย
   21,475
  • โชคเสมอ คำมุงคุณ – ไทยสร้างไทย
   19,030
  • วีระพล รักเสมอวงศ์ – เสรีรวมไทย
   18,145
 • เขต 5 
  • กรวีร์ สาราคำ – เพื่อไทย
   36,489
  • ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม – ก้าวไกล
   20,298
  • โอภาส หรพมโคตร – ไทยสร้างไทย
   6,656
 • เขต 6 
  • อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ – ไทยสร้างไทย
   27,751
  • จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ – เพื่อไทย
   22,885
  • อานันท์ อมรินทร์ – ก้าวไกล
   22,150
 • เขต 7 
  • ธีระชัย แสนแก้ว – เพื่อไทย
   33,928
  • สุริยา วงศ์อารีย์ – ก้าวไกล
   32,943
  • อรัญญา ใจมั่น – รวมไทยสร้างชาติ
   3,643
 • เขต 8
  • เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม – เพื่อไทย
   33,537
  • นิคม ระชินลา – ก้าวไกล
   24,018
  • สุภีรภัทร ภูมิศักดิ์ – พลังประชารัฐ
   10,126
 • เขต 9 
  • วัชระพล ขาวขำ – เพื่อไทย
   43,529
  • โชคสมาน สีลาวงษ์ – ก้าวไกล
   21,666
  • ชัชวาลย์ ลือคำหาญ​- พลังประชารัฐ
   7,401  
 • เขต 10
  • เทียบจุฑา ขาวขำ – เพื่อไทย
   47,532
  • ศราวุธ หอมพรหมมา – ก้าวไกล
   20,520
  • กิตติคุณ คนบุญ ​- ไทยสร้างไทย
   3,405

อุบลราชธานี

 • เขต 1
  • วรสิทธิ์ กับป์ตินันท์ – เพื่อไทย
   32,468 
  • วิศรุต สวัสดิวร – ก้าวไกล
   31,112 
  • อดุลย์ นิลเปรม – ไทยสร้างไทย
   21,579 
 • เขต 2 
  • วุฒิพงษ์ นามบุตร – ประชาธิปัตย์
   38,164 
  • ณรงค์ชัย วีระกุล – เพื่อไทย
   31,953
  • สมภพ จันทรวงษ์ – ก้าวไกล
   17,520 
 • เขต 3
  • พิมพกาญจน์ พลสมัคร – เพื่อไทรวมพลัง
   31,218
  • ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ – เพื่อไทย
   22,020
  • สมบัติ รัตโน – ภูมิใจไทย
   16,572 
 • เขต 4 
  • กิตติ์ธัญญา วาจาดี – เพื่อไทย
   39,462 
  • วัฒนชัย มากมูล – ก้าวไกล
   31,052 
  • โยธากาญจน์ ฟองงาม – ภูมิใจไทย
   19,511 
 • เขต 5 
  • สุทธิชัย จรูญเนตร – ภูมิใจไทย
   44,121 
  • รัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ – เพื่อไทย
   30,596
  • เพทาย ศรีสวัสดิ์ – ก้าวไกล
   12,050 
 • เขต 6
  • ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ – เพื่อไทย
   43,430 
  • บุญธรรม ภาคโพธิ์ – ไทยสร้างไทย
   22,759
  • ชิราวัธ แก้วชิณ – ก้าวไกล
   9,177
 • เขต 7
  • สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ – เพื่อไทย
   38,533 
  • เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ – ภูมิใจไทย
   33,499 
  • ภานุภพ ยุตกิจ – ก้าวไกล
   10,300 
 • เขต 8
  • แนน บุณย์ธิดา – ภูมิใจไทย
   31,773 
  • เอกพล ญาวงค์ – เพื่อไทย
   27,927
  • ภคมน แก้วปัญญา – ก้าวไกล
   14,621 
 • เขต 9
  • รำพูล ตันติวณิชชานนท์ – ไทยสร้างไทย
   31,311 
  • ประภูศักดิ์ จินตะเวช – เพื่อไทย
   30,851
  • บรรจง อินทร์ขาว – ก้าวไกล
   12,105
 • เขต 10 
  • สมศักดิ์ บุญประชม – เพื่อไทรวมพลัง
   63,127
  • สมคิด เชื้อคง – เพื่อไทย
   19,351
  • ประภัสสร สายเพ็ชร – ก้าวไกล
   9,735 
 • เขต 11
  • ตวงทิพย์ จินตะเวช – ภูมิใจไทย
   43,797 
  • เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ – เพื่อไทย
   24,288
  • พิทักษ์ชัย จิตจันทร์ – ก้าวไกล
   13,063 

อำนาจเจริญ

 • เขต 1
  • สุขสมรวย วันทนียกุล – ภูมิใจไทย
   38,275 
  • สมหญิง บัวบุตร – เพื่อไทย
   21,388
  • ประภาส เวชกรณ์ – ก้าวไกล
  • 16,724
 • เขต 2
  • ญานีนาถ เข็มนาค – ภูมิใจไทย
   46,881
  • ไมตรี แก้วมงคล – ก้าวไกล
   19,188 
  • ดะนัย มะหิพันธ์ – เพื่อไทย
   17,637 

Leave a Comment