ส่อง ‘ครม. เศรษฐา 1’ แบ่งงาน 6 รองนายกรัฐมนตรี ใครคุมกระทรวงใดบ้าง


การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก (13 กันยายน) ที่มี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ดังนี้

 

หมายเหตุ: ระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

 

 

 

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1

 

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

 

 

สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 2

 

 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

 

ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 3

 

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 4

 

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 5

 

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 6

 

 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Leave a Comment