เปิดฉบับเต็ม 23 ข้อ (ร่าง) MOU รัฐบาลก้าวไกล ฟื้นประชาธิปไตย ปฏิรูปราชการ ไร้ 112เปิดฉบับเต็ม 23 ข้อ (ร่าง) MOU รัฐบาลก้าวไกล ฟื้นประชาธิปไตย ปฏิรูปราชการ  ไร้ 112  เปิดสาระ (ร่าง) MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล 8 พรรค 313 เสียง ฟื้นฟูประชาธิปไตย สร้างความสมานฉันท์ในสังคม ผลักดันการปฏิรูประบบราชการ ตำรวจ กองทัพ และกระบวนการยุติธรรม ไร้ ม.112

Leave a Comment