เปิดมุมมองนักวิชาการ เชื่อตั้งรัฐบาลใหม่ได้ตามกรอบเวลา หากล่าช้าก็ไม่กระทบเศรษฐกิจเปิดมุมมองนักวิชาการ เชื่อตั้งรัฐบาลใหม่ได้ตามกรอบเวลา หากล่าช้าก็ไม่กระทบเศรษฐกิจ  รศ.ดร.สมชาย มองตั้งรัฐบาลใหม่ได้ตามกรอบเวลา เป็นไปตามทิศทางของประชาชน สว.บางส่วนมีแนวโน้มสนับสนุน ทั้งนี้ หากล่าช้าก็เชื่อว่าไม่กระทบภาคเศรษฐกิจ

Leave a Comment