เลือกตั้ง 2566 : อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาฯ นำทีมยื่นหนังสือถึงไทยสร้างไทย ให้ราชภัฏทั่วประเทศสวมชุดครุยตามเพศสภาพเข้ารับปริญญาได้


วันนี้ (4 พฤษภาคม) จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา อดีตนิสิตข้ามเพศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียกร้องสิทธิเรื่องการแต่งกายตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัย และ นววิช เสนาบุตร์ Miss PNRU Queen 2020 เข้ายื่นหนังสือถึง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง อนุญาตให้นักศึกษาสามารถแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตตามเพศสภาพในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยเชื่อมั่นว่าพรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคทางเลือกใหม่ที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ตามวิสัยทัศน์ ‘ไทยสร้างไทยสู้เพื่อชัยชนะของประชาชน’

 

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ หัวหน้าพรรค กล่าวว่า ยินดีรับฟัง ให้ความสำคัญ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล โฆษกพรรคไทยสร้างไทย และคณะทำงานด้านความเท่าเทียมทางเพศและเสมอภาคทางสังคม ซึ่งขณะนี้เป็นผู้สมัคร ส.ส. เขต 7 บางซื่อ ดุสิตเฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี ร่วมขับเคลื่อน เพื่อผลักดันให้ข้อเรียกร้องของคณะนิสิตข้ามเพศเกิดขึ้นจริงโดยเร็ว

 

สำหรับรายละเอียดเนื้อหา ภายในหนังสือประกอบไปด้วยรายชื่อของคณะนิสิตข้ามเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่รวมตัวกัน ซึ่งมีเนื้อหาใจความเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งและสถานศึกษาอื่นๆ ที่ระบุถึงการตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2555 มาตรา 17 ว่าด้วยการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทำมิได้ โดยมาตรา 3 ‘การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ’ หมายความว่า การกระทำหรือไม่กระทำการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลน้ันเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด

 

ทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เน้นย้ำถึงหนึ่งในแนวปฏิบัติสำคัญของ พ.ร.บ. นี้ คือการแต่งกาย ซึ่งมีใจความโดยย่อว่าหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ควรให้สิทธิบุคลากร นักศึกษา สามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคลน้ัน ตามข้อบังคับของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ดังนั้นการประสานงานเพื่อให้เกิดการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาข้ามเพศได้รับสิทธิแต่งกายตามระเบียบให้สอดคล้องกับเพศสภาพและการแสดงออกทางเพศ และการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตตามเพศสภาพในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงการใช้รูปถ่ายแต่งกายตามเพศสภาพนั้น จะเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมให้บุคคล ชุมชนคนข้ามเพศ และสังคมไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

โดยหลังจากเข้ามอบหนังสือ ทวีชัยกล่าวว่า พร้อมสนับสนุนเต็มที่ สิทธิในการแต่งกายคือสิทธิมนุษยชน ตนจะเร่งนำไปพิจารณาหาทางผลักดันให้ข้อเรียกร้องนี้เกิดขึ้นจริง มีความเป็นธรรมและอาจเป็นแม่แบบที่จะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศได้เอาเป็นแบบอย่างต่อไปในภายภาคหน้า

The post เลือกตั้ง 2566 : อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาฯ นำทีมยื่นหนังสือถึงไทยสร้างไทย ให้ราชภัฏทั่วประเทศสวมชุดครุยตามเพศสภาพเข้ารับปริญญาได้ appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment