18 พฤศจิกายน – วันป้องกันและเยียวยาจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และความรุนแรงต่อเด็ก


การล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงประโยชน์จากเด็กถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพและการพัฒนาทั่วโลก ส่งผลให้ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับรองมติที่ A/RES/77/8 ประกาศให้วันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น ‘วันป้องกันและเยียวยาจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และความรุนแรงต่อเด็ก’

 

พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนประเทศสมาชิกทั้งหมด ตลอดจนผู้นำโลกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ร่วมแสดงความรำลึกถึงวันดังกล่าวในลักษณะที่เหมาะสม เช่น การแสดงความมุ่งมั่นในการรับประกันการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก การสร้างความตระหนักรู้สาธารณะเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และความจำเป็นในการป้องกันและขจัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การล่วงละเมิด และความรุนแรง ซึ่งรวมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

Economic Forum 2023


Leave a Comment