Elon Musk เจ้าของ X (หรือ Twitter เดิม ซึ่งคงต้องใช้คำขยายความนี้อีกระยะหนึ่ง) ตอบโพสต์ของผู้ใช้งานที่ถามว่า มีเหตุผลอะไรที่เราจะ Block หรือ Mute ใครสักคน ซึ่งคำตอบนั้นน่าสนใจกว่า


Elon Musk เจ้าของ X (หรือ Twitter เดิม ซึ่งคงต้องใช้คำขยายความนี้อีกระยะหนึ่ง) ตอบโพสต์ของผู้ใช้งานที่ถามว่า มีเหตุผลอะไรที่เราจะ Block หรือ Mute ใครสักคน ซึ่งคำตอบนั้นน่าสนใจกว่า

เพราะ Musk บอกว่าการ Block นั้นจะถูกนำออกไป ยกเว้นเฉพาะส่วนการบล็อกของ DM

X มีระบบให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการควบคุมการแสดงเนื้อหาอยู่สองวิธีคือ Block กับ Mute โดย Block เป็นการจำกัดไม่ให้บัญชีที่ระบุ สามารถติดต่อ, ดูโพสต์ หรือกดติดตามได้ ซึ่งบัญชีก็จะเห็นว่าถูกบล็อกเมื่อไปดูโปรไฟล์ ส่วน Mute เป็นการสั่งซ่อนโพสต์จากบัญชีที่ระบุ ทำให้ไม่แสดงข้อความอีกในฟีด ซึ่งกรณีหลังบัญชีที่ถูก Mute จะไม่ทราบ
อย่างไรก็ตาม 2 คำสั่งนี้แม้มีเพื่อระงับการแสดงเนื้อหา แต่กรณีที่นำมาใช้งานก็ต่างกันมาก ผู้ใช้งานหลายคนจึงไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกระบบ Block ก็ต้องดูว่า Musk จะเดินหน้าต่อหรือยอมถอยในเรื่องนี้

ที่มา: TechCrunch

Leave a Comment