Gmail เริ่มแสดงเครื่องหมายถูกสีฟ้าหลังชื่อผู้ส่งอีเมล เพื่อยืนยันว่าเป็นองค์กรนั้นจริงๆ ไม่ใช่อีเมลหลอกลวง


Gmail เริ่มแสดงเครื่องหมายถูกสีฟ้าหลังชื่อผู้ส่งอีเมล เพื่อยืนยันว่าเป็นองค์กรนั้นจริงๆ ไม่ใช่อีเมลหลอกลวง

เมื่อปี 2021 Gmail เริ่มแสดงภาพโปรไฟล์ผู้ส่งอีเมล ตามมาตรฐาน Brand Indicators for Message Identification (BIMI) โดยหน่วยงานผู้ส่งอีเมลต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของอีเมลจริงๆ จึงจะใช้โลโก้นั้นได้ (รายละเอียดวิธีการยืนยันตัวตน)

ข่าวนี้คือ Gmail จะเพิ่มเครื่องหมายถูก (checkmark) ท้ายชื่อผู้ส่งที่ยืนยันตัวตนผ่าน BIMI เพิ่มให้ด้วย โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 8 ดอลลาร์แต่อย่างใด

No Description

ที่มา – Google Workspace

Leave a Comment