Pinterest เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สำหรับ AI เพื่อรองรับความหลากหลาย (Inclusive) โดยสามารถจำแนกรูปร่างประเภทต่าง ๆ (Body Type) ทั้งทรวดทรง ขนาด และลักษณะ ซึ่งเรียนรู้จากรูปภาพมากกว่า 5 พันล้านภาพในแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแฟชั่นหรือสไตล์ ตามลักษณะรูปร่างของตนได้ตรงมากขึ้น เพิ่มความสบายใจในการใช้งาน


Pinterest เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สำหรับ AI เพื่อรองรับความหลากหลาย (Inclusive) โดยสามารถจำแนกรูปร่างประเภทต่าง ๆ (Body Type) ทั้งทรวดทรง ขนาด และลักษณะ ซึ่งเรียนรู้จากรูปภาพมากกว่า 5 พันล้านภาพในแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแฟชั่นหรือสไตล์ ตามลักษณะรูปร่างของตนได้ตรงมากขึ้น เพิ่มความสบายใจในการใช้งาน

ฟีเจอร์นี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจาก Try On ฟีเจอร์ทดลองใช้เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย ตามลักษณะของแต่ละคน ซึ่งรองรับทั้งสีผิว ลักษณะเส้นผม และล่าสุดก็คือลักษณะร่างกายนั่นเอง

ในการใช้งานนั้น เมื่อผู้ใช้ค้นหาสไตล์ที่ต้องการ Pinterest จะแสดงผลลัพธ์ที่มีความหลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกลักษณะรูปร่างที่ต้องการ ตลอดจนสีผิว ลักษณะเส้นผม เพื่อค้นหาต่อเพิ่มเติมตามความต้องการ

ที่มา: Pinterest

No Description

Leave a Comment