STARK แจงปมส่งงบปี 65 ล่าช้า เผยอาจมีทุจริตภายในเกิดขึ้นจริง จับตาหุ้นกลับมาเทรดชั่วคราว 1-30 มิ.ย. นี้


เมื่อวานนี้ (30 พฤษภาคม) บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ได้จัดประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ของบริษัท ก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันนี้ (31 พฤษภาคม) และหลังจากนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน จะมีการปลดเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว (SP) เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นเป็นเวลา 1 เดือน 

 

ก่อนหน้านี้ STARK ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และส่งผลให้หุ้นกู้จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมประมาณ 9.2 พันล้านบาท เกิด Default Payment (DP) แม้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จะมีมติยกเว้นเหตุผิดนัดซึ่งเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งงบการเงินปี 2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 


 

แต่เนื่องจาก STARK ไม่สามารถส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้งหมดของ STARK เข้าเงื่อนไข DP อย่างไรก็ตาม การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นเหตุผิดนัดซึ่งเกิดจากการไม่ส่งแบบ 56-1 รวมถึงกรณีส่งงบการเงินไตรมาส 1/66 เกินกำหนดด้วย 

 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารของ STARK ได้ชี้แจงผ่านการประชุมเมื่อวานนี้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจพบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติระหว่างการตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 บริษัทจึงได้จัดทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึกและขยายผลการตรวจสอบที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี ขณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งให้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เพื่อตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม

 

STARK ยอมรับว่าผู้สอบบัญชีตรวจพบธุรกรรมที่อาจเป็นการทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึก และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้รับข้อมูลที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากคณะทำงาน แม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัด ในเบื้องต้นบริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบชุดใหม่เข้าบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใสของการตรวจสอบ และปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในรัดกุมยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ หากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้น บริษัทพร้อมที่จะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ดี บริษัทยืนยันว่ายังคงดำเนินธุรกิจปกติ โดยโรงงานที่เวียดนามยังคงดำเนินการ โรงงานของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ยังคงผลิตสินค้าเพื่อขายตามคำสั่งซื้อที่ได้รับมาจากลูกค้า และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโรงงานให้ผู้ถือหุ้นกู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อลดความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 67.1 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดชำระในงวดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และบริษัทยังมิได้มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใดๆ 

 

ส่วนการที่หุ้นของ STARK จะกลับมาเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของบริษัท ยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่ แต่ไม่สามารถให้ความเห็นแทนผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นได้

Leave a Comment