เปิด 11 รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี 2535 ไม่ใช่พรรคใหญ่สุดแค่ 1 คน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เสาหลักประชาธิปไตยนอกจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ถ้าหากนับตั้งแต่ปี 2535 ประเทศไทยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 11 คน ซึ่งทุกคนมาจากพรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด แม้มีส่วนต่างจากพรรคอันดับ 2 ไม่กี่คนก็ตาม ยกเว้น 1 คนเพียงเท่านั้น ที่มาจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส. อันดับ 4 รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี 2535 อาทิตย์ • มารุต • บุญเอื้อ • วันมูหะมัดนอร์ • พิชัย • อุทัย • โภคิน • ยงยุทธ • ชัย • สมศักดิ์ • ชวน นายอาทิตย์ อุไรรัตน์พรรคสามัคคีธรรม(3 เม.ย.-30 มิ.ย. 2535) พรรคอันดับ 1: สามัคคีธรรม นายมารุต บุนนาคพรรคประชาธิปัตย์(22 ก.ย. 2535-19 พ.ค. 2538) พรรคอันดับ 1: … Read more