DeepLearning.AI แพลตฟอร์มเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ที่ก่อตั้งโดย Andrew Ng หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ Deep Learning เพิ่มวิชาเรียนด้าน generative AI อีก 3 วิชา ได้แก่

DeepLearning.AI แพลตฟอร์มเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ที่ก่อตั้งโดย Andrew Ng หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ Deep Learning เพิ่มวิชาเรียนด้าน generative AI อีก 3 วิชา ได้แก่ LangChain for LLM Application Development: สร้างแอปพลิเคชั่นผ่าน LangChain เพื่อสร้างแอปที่ซับซ้อนขึ้น Building Systems with the ChatGPT API: การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย API ของ OpenAI โดยการแยกงานออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น How Diffusion Models Work: เรียนสร้างโมเดลสร้างภาพ ทุกวิชาเป็นวิชาระดับสั้นมาก ใช้เวลาเพียง 1-1.5 ชั่วโมงเท่านั้น และทาง DeepLearning.AI ระบุว่าจะเปิดให้เรียนฟรีจำกัดเวลาช่วงนี้เท่านั้น ที่มา – Facebook: Andrew Ng